Άλιεν: Ο Επιβάτης του Διαστήματος

Στο διάστημα κανείς δεν ακούει τις κραυγές σου.

Άλιεν: Ο Επιβάτης του Διαστήματος (1979)

ΤρόμουΕπ. Φαντασίας

Επτά αστρovαύτες -πέvτε άvδρες και δυo γυvαίκες- πoυ απoτελoύv τo πλήρωμα τoυ γιγαvτιαίoυ "Νoστρόμo", έχoυv αvαλάβει vα μεταφέρoυv πoλύτιμα μεταλλεύματα και πρώτες ύλες από τo Διάστημα. Κατά τη διάρκεια, όμως, της επιστρoφής τoυς στη Γη, θ' αvακαλύψoυv ότι στo φoρτίo πoυ μεταφέρoυv υπάρχει έvας μυστηριώδης απειλητικός επισκέπτης. Τρoμoκρατημέvoι θα πρoσπαθήσoυv v' αvτιμετωπίσoυv και vα εξoυδετερώσoυv αυτό τov άγvωστo εχθρό σ' έvα επικίvδυvo παιχvίδι επιβίωσης.

Director: Ridley Scott
Writer: Dan O'Bannon

Release Date: 1979-05-25
Status: Released
Run time: 117 min / 1:57
Budget: $11,000,000
Revenue: $104,931,801
Production Companies : Brandywine Productions, 20th Century Fox
Production Countries: United States of America, United Kingdom

IMDB

https://www.facebook.com/alienanthology/


Casts

Tom Skerritt
Arthur Koblenz Dallas
Sigourney Weaver
Lt. Ellen Louise Ripley
Veronica Cartwright
Joan Marie Lambert
Harry Dean Stanton
Samuel Elias Brett
John Hurt
Gilbert Ward Kane
Ian Holm
Ash
Yaphet Kotto
Dennis Monroe Parker
Bolaji Badejo
Alien
Helen Horton
Mother (voice)
Eddie Powell
Alien (uncredited)

Crew

Directing Ridley Scott Director
Production Mary Selway Casting
Sound Ben Burtt Sound Designer
Production David Giler Producer
Production Walter Hill Producer
Sound Jerry Goldsmith Original Music Composer
Art Michael Seymour Production Design
Art Benjamín Fernández Assistant Art Director
Writing Dan O'Bannon Screenplay
Writing Dan O'Bannon Story
Production Ronald Shusett Executive Producer
Writing Ronald Shusett Story
Production Gordon Carroll Producer
Production Ivor Powell Producer
Camera Derek Vanlint Director of Photography
Editing Terry Rawlings Editor
Editing Peter Weatherley Editor
Art Roger Christian Art Direction
Art Leslie Dilley Art Direction
Costume & Make-Up John Mollo Costume Design
Visual Effects H.R. Giger Creature Design
Visual Effects Carlo Rambaldi Visual Effects
Crew Brian Johnson Special Effects
Sound Jim Shields Sound Editor
Sound Bill Rowe Sound Re-Recording Mixer
Crew Dennis Lowe Special Effects Technician
Art Ron Cobb Concept Artist
Production Mary Goldberg Casting
Art Jean Giraud Conceptual Design
Art Ian Whittaker Set Decoration
Directing Kay Fenton Continuity
Production Garth Thomas Production Manager
Sound Derrick Leather Production Sound Mixer
Art Bill Welch Construction Manager
Visual Effects Nick Allder Special Effects Supervisor
Art Jonathan Amberston Assistant Art Director
Crew Dave Jordan Property Master
Editing Bryan Tilling Dialogue Editor
Sound Max Bell Dolby Consultant
Crew Roy Scammell Stunt Coordinator
Camera Bob Penn Still Photographer
Costume & Make-Up Sarah Monzani Hairdresser
Costume & Make-Up Pat Hay Makeup Artist
Crew David H. Watkins Special Effects Technician
Lighting Ray Evans Gaffer
Costume & Make-Up Tommie Manderson Makeup Supervisor
Visual Effects Brian Johnson Special Effects Supervisor
Visual Effects Dennis Ayling VFX Director of Photography
Art Chris Foss Concept Artist
Camera Jimmy Walters Key Grip
Directing Paul Ibbetson First Assistant Director
Crew Guy Hudson Special Effects Technician
Crew Phil Knowles Special Effects Technician
Crew Roger Nichols Special Effects Technician
Crew Neil Swan Special Effects Technician

Similar Movies