Takashi MikiCredits

The Garden of Women (1954)
Masao Izushi
Tokyo Story (1953)
Tuyauta-shi
Fireworks Over the Sea (1951)
Shôgo