Oleg KarpachevCredits

Chernobyl: Abyss (2021)
Original Music Composer
Sputnik (2020)
Original Music Composer
Saffron Heart (2019)
Original Music Composer
Rezo (2018)
Original Music Composer
The Coach (2018)
Original Music Composer
The Passenger (2017)
Original Music Composer
Six Degrees of Celebration 3 (2013)
Original Music Composer