Jason SanfordCredits

Thor: Ragnarök (2017)
Visual Effects Producer
Pofoncsata (2017)
Visual Effects Producer
A számolás joga (2016)
Visual Effects Producer
Kaliforniai álom (2016)
Visual Effects Producer
A hűséges (2016)
Visual Effects Producer
Fekete mise (2015)
Visual Effects Producer
12 év rabszolgaság (2013)
Visual Effects Producer
Elhurcolva (2011)
Visual Effects Producer
A feláldozhatók (2010)
Visual Effects Producer